Regulamin i RODO

Szanowni Państwo,

Mając na względzie Państwa dane osobowe i wymagania załączamy poniżej Regulaminy świadczonych usług i danych osobowych.


Regulamin świadczenia usług przez MAIK GROUP

Regulamin świadczonych usług

 1. Organizatorem szkoleń jest MAIK GROUP.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej (przez stronę www), albo podpisanego formularza pobranego ze strony w formie .doc lub .pdf stanowią równoważność zawartej i wiążącej umowy oraz stanowią jednocześnie zobowiązanie do zapłaty.
 4. Koszt świadczonej usługi (uczestnictwa w szkoleniu) podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń i w innych zakładkach strony www.maikgroup.pl.
 5. Ceny podane w ofercie są cenami brutto (bez VAT). 
 6. Bezkosztowa rezygnacja ze zgłoszonego szkolenia możliwa jest jedynie na 10 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 10 dni szkoleniowych Zgłaszający zostanie obciążony kosztami szkolenia, natomiast zostanie mu zaoferowana możliwość uczestnictwa w tym samym lub równowartościowym finansowo szkoleniu w innym terminie. W takiej sytuacji ustalenia mają również charakter indywidualny.
 7. W momencie otrzymania zgłoszenia na szkolenie lub wydarzenie eduKacyjne MAIK GROUP w przeciągu 12 h przesyła na adres e-mailowy podany w formularzu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z regulaminem i informacjami istotnymi. W przypadku nie otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o taką informację na adres: biuro@maikgroup.pl
 8. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w zgłoszeniach adres e-mailowy zostaną przesłane wszystkie niezbędne dla uczestników informacje organizacyjne.
 9. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie przesłana faktura (bez VAT) pocztą tradycyjna, ale też elektroniczną (na podany adres e-mail), w przypadku wyrażenia zgody na działanie i kontakt w formie elektronicznej. Faktury zostaną wystawione z terminem płatności 7,14 lub 21 dni.
 10. W sytuacjach losowych macie Państwo możliwość zmiany osoby uczestniczącej w szkoleniu. MAIK GROUP zastrzegają sobie prawo zmiany trenera w sytuacjach losowych, o czym poinformuje niezwłocznie klientów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego planowanym terminem z powodów losowych (sił wyższych).
 12. Wszelkie przekazane dokumenty, materiały szkoleniowe czy skrypty uczestnikom szkoleń objęte są prawem autorskim zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Reklamacje

 1. Klienci mają prawo do składania reklamacji z usługi szkoleniowej, edukacyjnej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z założeniami ofertowymi szkoleń otwartych i zamkniętych.
 2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeśli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej, poszkoleniowej.
 3. Reklamacje prosimy składać w formie pisemnej na adres: kontakt@maikgroup.pl. Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów, a minimum takie informacje, jak: nazwa usługi, termin realizacji, miejsce, uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwania zgłaszającego.
 4. MAIK GROUP ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji drogą określoną w pkt. 3, jak wyżej.
 5. Forma rekompensaty zostanie ustalona wspólnie z Klientem.
 6. Reklamacje mają charakter ewentualny i zakładane są jedynie w przypadku wystąpienia stanu faktycznego jak w pkt. 1.

Regulamin RODO w MAIK GROUP

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przekazujemy poniższe informacje.

Dane administratora danych osobowych: adres email: dane@maikgroup.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim wyrazili Państwo na to zgodę przy dokonywaniu rezerwacji miejsca na usługę, podczas prowadzenia korespondencji w sprawie warunków usługi  (dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działania potwierdzające), przy wysłaniu zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz przy zapisie na Newsletter;
2) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „b” RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, a w tym umowy o świadczenie usług szkoleniowych, edukacyjnych;

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzamy kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr telefonu, PESEL.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane:
1) w celach opartych na zgodzie do czasu wycofania zgody,
2) w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
3) w celach opartych na przepisach prawa,
4) przez okres certyfikacji akredytowanej.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
2) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
2) poprawiania swoich danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5) przenoszenia danych.

Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (MAIK GROUP), osoba, której dane dotyczą Państwo mają prawo wniesienia sprzeciwu; w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Informacja o prawie cofnięcia zgody
Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody.

Informacja o prawie skargi
W przypadku stwierdzenia, że Państwa dane są naruszane możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej (tj. osoby zgłaszającej na szkolenie osobę, której dane dotyczą) działającej w interesie osoby, której dane dotyczą (uczestnika szkolenia).